Reshtia

Monday, May 20, 2013 15:59

 

   

محمد  مهدی  هدایت  خواجه عمری

سرود عشق وطن  

باشد سرود عشق تو  ورد  زبان  من
ګرد از  رخت بی شویم با شعر دل کشم    
لیلا ی من تو هستی به دلداده ګان دهر   
قوت روح منی به تن ناتوان من
از فتنه  ای زمان نیا سودی لحظه ای   
قلبت درید قامت سروت نمود دوتا    
این درد ورنج وظلم که مامم کشیده است
دین که نعمت های خدا آندر آن تمام     
کردند ستیزه، فتنه به پا کرد به شهر ها
اکنون نه عزت است ونه شرافت برای شان   
ګردد زبون  وزار  ترا دشمن شرار
ای مادر امید من ای  مهد آریا    
ګر نیستم کنار تو جویم رضای تو
راه هدایت  عشق تو باشد وفا به  تو

  افغان دیار مایه ای امید وجان من
تا هست توان  دربدن ورنګ در قلم
نازم به مهر وعشق تو  ای خطهء ګهر
از عشق ومهر تواست،که روح است به جان من
از زخمهای  تیر عدو  زار و خسته ای
حاشا کنم جنایت شان رابه هر کجا
از دست نو کران که خود را فروخته است
آنرا وسیله ساختند ورفتند به سوی کام
دوزدیدند و بیخوردند آن مشت بی حیا
کردار شان به مردم دنیا شده عیان
می نویسم  این کتیبه ای  زیبا به یاد ګار
دیګر نه بینی روزی بدی ای دیار ما
خود حاضرم جواب دهم بر ندای تو
من سر دهم  هدیه،دو چشم فدای  تو


islamdilchasproghtiakhabariamakalaikor
taglara
kitabtonshirona
ariki
Copyright©: Reshtia 2012